چگونه کارمند موثری باشیم؟

چگونه کارمند موثری باشیم؟ (به همراه فایل صوتی)

زمان مطالعه این مقاله: 5 دقیقه می گویند اگر می خواهی مدیر خوب یا کار آفرین خوبی شوی باید سفر کارمندی را تجربه کرده باشی . باید تجربه کنی و بدانی . کارمند جزیی از یک سیستم است و لازمه درست  کار کردن هر سیستم ،درست کار کردن تک تک اجزای آن است . یک ساعت را در نظر بگیریم چندین…