عوامل مؤثر بر انتخاب خریدار و رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده و عوامل مؤثر بر انتخاب خریدار+ فایل صوتی

زمان مطالعه این مقاله: 7 دقیقه رفتار مصرف کننده چیست؟ رفتار مصرف کننده مفهومی نسبتاً جدید است که از دهه ۱۹۶۰ مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه درک خریداران و به تبع آن مشتری سازی از خلال چنین مفهومی است. دانش رفتار مصرف کننده برای برنامه ریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی بسیار حائز اهمیت است. نقطه آغاز یک…