0
0
0
0

در سربرگ عملیات خاص آیکن اقساط را انتخاب کنید و بر روی جدید کلیک کنید .
اقساط به دو دسته دارای سود و بدون سود تقسیم می شوند.
حالت اول و دوم برای اقساطی کاربرد دارد که دارای سود نیستند و تفاوت آنها در محاسبه مبلغ پرداختی است که در حالت اول مبلغ پرداختی با توجه به تعداد قسط و مبلغ هر قسط محاسبه می شود و در حالت دوم مبلغ هر قسط با توجه به مبلغ کل اقساط و تعداد اقساط محاسبه میشود.
برای ثبت اقساط دارای سود از نوع قسط حالت سوم استفاده کنید . در این حالت نوع محاسبه سود به چهار طریق انجام میگیرد:
سود اقساطی : محاسبه مبلغ سود بر اساس سود باقیمانده بعد از پرداخت هر قسط محاسبه می شود .
سود مستقیم: سودی که به صورت رأسی تعیین می شود .
سود کل: درصد سود براساس مبلغ کل وام محاسبه میشود .
سود توافقی: میزان سود بصورت توافقی ثبت میشود .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید