راه حل رفع مغایرت شماره 42 « نياز به ثبت مجدد برخي از اسناد حسابداري اتومات به دليل اصلاحات کاردکس» در سال مالی

  در این فیلم روش حل مغایرت شماره 42 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است [button url=”http://help.mahaksoft.com/wp-content/uploads/2019/03/آموزش_رفع_مغایرت_نیاز_به_ثبت_مجدد.mp4″ class=”” bg=”” hover_bg=”” size=”0px” color=”” radius=”0px” width=”0px” height=”0px” target=”_self”] دانلود فیلم  [/button]

راه حل رفع مغایرت شماره 22 « بررسي برابري تعدادی کالاها در سال مالي جاري با سال مالي جديد» در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع] در این فیلم روش حل مغایرت شماره 22 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است [button url=”http://help.mahaksoft.com/wp-content/uploads/2019/03/آموزش-رفع-مغایرت-تعدادی-کالاها.mp4″ class=”green” bg=”” hover_bg=”” size=”0px” color=”” radius=”0px” width=”0px” height=”0px” target=”_self”] دانلود فیلم [/button]

راه حل رفع مغایرت شماره 21« بررسي برابري ريالي کالاها در سال مالي جاري با سال مالي جديد» در سال مالی

    در این فیلم روش حل مغایرت شماره 21 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است [button url=”http://help.mahaksoft.com/wp-content/uploads/2019/03/آموزش-رفع-مغایرت-ریالی.mp4″ class=”” bg=”” hover_bg=”” size=”0px” color=”” radius=”0px” width=”0px” height=”0px” target=”_self”] دانلود فیلم [/button]

راه حل رفع مغایرت شماره 56« چک هايي که سند مربوط به دريافت آنها ثبت نشده است» در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 2.5 :مجموع]       در این فیلم روش حل مغایرت شماره 56 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است